Friday, November 4, 2011

Сэтгэл зүйн сорилууд

  
 1. Сэтгэл зүйн сорилууд<br />Хүүхдийн анхаарлын хүрээ<br />Заавар: энэ сорилыг бага болон өсвөр насныхан хэрэглэж болно.Насанд хүрэгчдийн анхаарлын дундаж хүрээ 3-7 нэгж байдаг бол сургуулийн өмнөх нас, бага ангийн хүүхэд 3 нэгж байда. Суралцагчдыг нэг шогол доторх дүрсийг 1-2 секунд харуулсны дараа хоосон дөрвөлжин дээр ажиллуулна. Тогтоосон цэгүүдийг 15 секундын хугацаанд тэмдэглүүлнэ. Нийлбэр дүнгээр 10 оноо авсан бол анхаарлын хүрээ 6 нэгж, түүнээс дээш байна. 8-9 оноотой бол 4-5 нэгж, 4-7 оноотой бол 2-3 нэгж, 0-3 оноотой бол 2 түүнээс бага нэгжид анхаарал хандуулж чадаж байна. <br /> Өсвөр насны болон ахлах ангийн хүүхдийн танин мэдэхүйн үйл <br /> явцын хөгжлийг судлах сорилууд<br /> Хэлний хөгжил <br />Энэхүү сорилоор хүний хэлний авьяас чадварыг үнэлнэ. 30 минутанд гүйцэтгэнэ. <br />
  • Цэгийн оронд 3 үсгээс бүрдсэн үг олж бич. Энэ үг нь хаалтны гаднах үгтэй ойролцоо утгатай байна.
  • /.../ хэвт
  • Цэгийн оронд эхний үгийн төгсгөл үе, хоёр дахь үгийн эхний үе болох үг олж бич.
  • эм /. . ./ дэл
  • Дараах үгсээр үг бүтээ. Эдгээр үгсээс утга өөр үгийг ол.
  • нэгү
  • очон
  • айлуу
  • дэгрүб
  • Өгөгдсөн үсгүүдээр ижил төгсгөотэй үг бүтээ.
  • Ха
  • Ша
  • Заа / . . . /
  • Туу
  • Таа
  • Са
  • Хаалтны гаднах үгтэй ижил утгатай үг бич.
  • Үхэр / . . ./ ногоон
  • Эхний үгийн төгсгөл, хоёр дахь үгийн эхлэл болох үг бич.
  • Лан / . . ./ вар
  • Дараах үсгээр үг бүтээ. Эдгээр үгсээс утга өөр үгийг ол.
  • аранахда
  • зэгү
  • рэвдэт
  • лугат
  • Өгөгдсөн үсгүүдээр ижил эхлэлтэй үг бүтээ.
  • таа
  • /. . ./ лал
  • Най
  • Хаалтны гаднах үгтэй ижил утгатай үг бич.
  • Олз / . . ./ шим
  • Цэгийн оронд эхний үгийн төгсгөл үг, хоёр дахь үгийн эхний үе болох үг олж бич.
  • бур / . . ./ мал
  • Дараах үгсээр үг бүтээн утга өөр үгийг ол.
  • доира
  • уншуда
  • рамк
  • гэццэ
  12.Дараах үгсэд ижил эхлэл олж үг бүтээ.<br /> ц<br /> / . . ./ л<br /> м <br /> 13.Эхний үгийн төгсгөл дараагийн үгийн эхлэл болох үг олж бич. <br /> Хэрэг / . . ./ үүр<br />14. Хаалтны гаднах үгтэй ижил утгатай үг олж бич.<br /> Дэр / . . ./ бүтээлэг<br />15.Дараах үгсээр үг бүтээ. Илүү үгийг ол.<br /> нйенйэшт<br /> кинсекд<br /> вехчо<br /> кзаальб<br /> сйтоотл<br />16.Ижил төгсгөлтэй үг бүтээ.<br /> худ<br /> нут<br /> хад / . . ./<br /> хут<br /> бил<br />17. Цэгийн оронд эхний үгийн төгсгөл хоёр дахь үгийн эхний үе болох үг олж бич.<br /> Суу / . . ./ лаг<br />18. Дараах үгсээр үг бүтээн илүү үгийг ялган бич.<br /> хилас<br /> оробоо<br /> орошо<br /> мадана<br />19.Ижил төгсгөлтэй үг бүтээ. <br /> гар<br /> бур<br /> ур / . . ./<br /> ар<br /> тар<br />20. Хаалтны гаднах үгтэй ижил утгатай үг олж бич.<br /> Байшин / . . ./ суулга<br />21. Эхний үгийн төгсгөл, 2-дах үгийн эхний үе болох үг ол.<br /> Хүн / . . ./ гүүр<br />22.Дараах үсгээр үг бүтээн илүү үгийг ялган бич.<br /> нрсин<br /> тэгүлүс<br /> мон<br /> нүгэ<br />23.Цэгийн оронд эхний үгийн төгсгөл, 2 дахь үгийн эхлэл болох үг олж бич<br /> Хана/ . . ./ лага<br />24.Ижил төгсгөлтэй үг бүтээ.<br /> араа<br /> ач / . . ./<br /> аз<br />25. Цэгийн оронд эхний үгийн төгсгөл, 2 дахь үгийн эхлэл болох үг олж бич<br /> Малт / . . ./ хай<br />26. Дараах үсгээр үг бүтээн илүү үгийг ялган бич.<br /> ханрад<br /> уулт<br /> хонор<br /> нэрхэл<br />27. Цэгийн оронд эхний үгийн төгсгөл, 2 дахь үгийн эхлэл болох үг олж бич<br /> Дэв / . . ./ гүүн<br />28. Хаалтны гаднах үгтэй ижил утгатай үг олж бич.<br /> Багш / . . ./ сурагч<br />29. Дараах үсгээр үг бүтээгээд илүү үгийг ялган бич.<br /> ирага<br /> ратаг<br /> рөмө<br /> расам<br />30. Ижил төгсгөлтэй үг бүтээ. <br /> Чу<br /> Бу<br /> Ху / . . ./<br /> Га<br /> Даа<br />31. Цэгийн оронд эхний үгийн төгсгөл, 2 дахь үгийн эхлэл болох үг олж бич<br /> Араа / . . ./ хим<br />32. Хаалтны гаднах үгтэй ижил утгатай үг олж бич.<br /> Эх / . . ./ сүүл<br />33. Дараах үсгээр үг бүтээгээд илүү үгийг ялган бич.<br /> махли<br /> жомблор<br /> дүбрэг<br /> угурото<br />34. Ижил төгсгөлтэй үг бүтээ. <br /> Ха<br /> Да<br /> На / . . . /<br /> Са<br /> А <br />35. Цэгийн оронд эхний үгийн төгсгөл, 2 дахь үгийн эхлэл болох үг олж бич<br /> Ар / . . ./ риг<br />36. Ижил төгсгөлтэй үг бүтээ<br /> Ду<br /> Да<br /> Нуу/ . . ./<br /> Гуу<br /> Шүү<br />37. Хаалтны гаднах үгтэй ижил утгатай үг олж бич.<br /> Эрдэм / . . ./ дэвтэр<br />38. Хаалтны гаднах үгтэй ижил утгатай үг олж бич<br />Арга / . . ./ тэмдэг<br />39. Ижил төгсгөлтэй үг бүтээ.<br /> Шин<br /> Мин/ . . ./<br /> Ин<br /> Дон<br />40.Цэгийн оронд ойролцоо утгатай үг олж бич.<br /> Асрах...........<br />41 Цэгийн оронд эхний үгийн төгсгөл дараагийн үгийн эхлэл болсон үг олж бич.<br /> Хэнх / . . ./ лэм<br />42.Дараах үгсээр үг бүтээгээд өөр утгатай үгийг ол.<br /> лиорзтеье<br /> луушум<br /> рожшогол<br /> эгэнхэд<br />43. Хаалтны гаднах үгтэй ижил утгатай үг олж бич.<br /> Тэнгэр / . . ./ гараг<br />44. Цэгийн оронд эхний үгийн төгсгөл дараагийн үгийн эхлэл болсон үг олж бич.<br /> Сан / . . ./ вч<br />45. Ижил төгсгөлтэй үг бүтээ.<br /> Ши<br /> Сэ<br /> Хэ / . . ./<br /> Ху<br /> Бу<br />46.Илүү үгийг ялгаж бич.<br /> Амая<br /> Рьом<br /> Мээтэ<br /> Даслан<br />47. Ижил төгсгөлтэй үг бүтээ.<br /> Ху<br /> Бя<br /> Хя / . . ./<br /> Вулд<br /> Ну<br />48. Хаалтны гаднах үгтэй ижил утгатай үг олж бич.<br /> Од / . . ./ нар<br />49. Ижил төгсгөлтэй үг бүтээ.<br /> Ча<br /> Ха / . . ./<br /> Хо<br /> Са<br />50.Илүү үгийг ол.<br /> Рөвөх<br /> сарь / . . ./<br /> ласягх<br /> дүүхэх<br /> Айзенкийн бүрдэл хэсгийн хариу <br />
  • УНТ
  • НЭГ
  • БҮРГЭД. Бусад бүх үг нь амьтны нэр: үнэг чоно туулай
  • ВАР
  • ШАР
  • ТУУ
  • ТУГАЛ.бусад бүх үг нь хичээлийн хэрэглэл. Харандаа, үзэг, дэвтэр
  • ТАГ
  • АШИГ
  • ХАД
  • ЦЭЦЭГ.Бусад бүх үг нь харилцаа холбооны хэрэгсэл радио, шуудан, марк
  • ГАР
  • СЭЛ
  • ОР
  • ЭЙНШТЕЙН.бусад бүх үг нь зохиолчдын нэр. Диккенс, Чехов, Бальзак, Толстой
  • Г
  • САР
  • НААДАМ бусад үгс нь байгалийн юмс үзэгдэл. Салхи, бороо, шороо
  • ХИ
  • САВ
  • ДЭЛ
  • ҮНЭГ.бусад үг нь унших материал. Сонин, сэтгүүл, ном
  • ГАР
  • ТАН
  • УУР
  • ДАРХАН бусад үг нь голын нэр. Туул, Орхон, Хэрлэн,
  • ТЭР
  • ШАВЬ
  • САМАР бусад үг нь цагаан идээний нэр. Айраг, Тараг, Өрөм
  • ЛУУ
  • ТАН
  • АДАГ
  • ХАЛИМ.бусад үг нь шувууны нэр. Болжмор, Бүргэд, Тогоруу
  • МАР
  • ГА
  • Р
  • НОМ
  • БИЛЭГ
  • Ж
  • ХАЛАМЖЛАХ
  • ДЭГ
  • ТЕЛЕВИЗОР бусад үг нь шавьжны нэр. Шумуул, Шоргоолж, Хэдгэнэ
  • ОД
  • ДАЛ
  • РЭЭ
  • САНДАЛ бусад үг нь таван хошуу малын нэр.Ямаа, Морь, Тэмээ
  • РУУ
  • САР
  • ВХ
  • ХҮҮХЭД бусад үг нь малын түүхий эдийн нэр. Хөөвөр, Арьс, Хялгас

No comments:

Post a Comment