Thursday, November 17, 2011

Харилцааны сэтгэл зүй хичээлийн улирлын шалгалтын асуулт



1.    Хүн болон адгуусан амьтадын харилцааны ялгаа
2.    Харилцааны үүргүүд
3.    Харилцааны бүтэц
4.    Харилцааны интрактив тал
5.    Харилцааны перцептев тал
6.    Харилцааны коммуникатив тал
7.    Харилцаанд гарах авилбар зүйн саад
8.    Холерик темперамент
9.    Сангвиник темперамент
10. Флегматик темперамент
11. Меланхолек темперамент
12. Ойлголцохгүйн саад
13. Найруулга зүйн саад
14. Учир зүйн саад
15. Бие хүмүүсийн харилцааны эргэх холбоо
16. Харилцааг агуулгаар нь ангилах нь
17. Харилцааг хэрэгслээр нь ангилах нь
18. Харилцааг хүний хэрэгцээг хангах зорилгоор ангилах нь
19. Ажил хэргийн ба хувийн харилцаа
20. Үгсийн ба үгсийн биш харилцаа
21. Харилцааны стратеги тактик
22. Харилцааны хэрэгсэл
23. Харилцааны техник ба арга барил
24. Харилцааны дасгал сургуулилт
25. Сэтгэл зүйн хувьд таагүй харилцаанууд
26. Сэтгэл зүйн хувьд таатай харилцаанууд
27. Харилцааны чадвар хүсэж буй үр дүнгээ тодорхойлох
28. Мэдрэмж
29. Уян хатан байдал
30. Сэтгэл дотроо зөрчилгүй байх
31. Зохицож нийцэх байдал
32. Нөөц боломж
33. НХ праграмчлалын заалтуурууд
34. Соносогчийн хариу үйлдэлд үзүүлэх болон сонсох арга барил
35. Сонсох хэлбэрүүд
36. Бусдын сэтгэл хөдлөлийг хүлээн авч мэдэрч ойлгох сонсолтын үед баримтлах зарчимууд
37. Ажил хэргийн ярилцлага түүнийг хэрэгжүүлэх үйлдлүүд
38. Ажил хэргийн ярилцлагын үе шатууд
39. Ажил хэргийн хэлэлцээрийг сэтгэл зүйн онцлог
40. Ажил хэргийн зөвөлгөөний сэтгэл зүйн онцлог
41. Хүний ажил хэрэгч чанарын үнэлэлт
42. Дэлхийн улс үндэстнүүдийн ажил хэрэгч хэв маяг онцлог
43. Ажил хэрэгч ёс
44. Харилцааны явцад үүсэх зөрчлийн сэтгэл зүйн шалтгаанууд
45. Ургуулан бодохын уршиг
46. Харилцааны цонх
47. Долоовор хуруугаар согоодохын алдаа
48. Өөрийгөө ариусгах алдаа
49. Мэдсээр байж мэтгэлцэх алдаа
50. Ховонд автах алдаа
51. Ярианы тэмдэглэл хөтлөх
52. Албаны захидал
53. Нэрийн хуудасны тухай
54. Утсаар ярих соёл
55. Мэндлэх танилцах журам
56. Автомашинд суулгах журам
57. Имидж
58. Эрэгтэйчүүдийн хувцаслалт
59. Эмэгтэйчүүдийн хувцаслалт
60. Хүлээн авалт
61. Хүлээн авалтын төрлүүд
62. Хүлээн авалтанд үйлчлэх
63. Зочин угтах ёс
64. Хилийн чанадад
65. Олон нийтийн мэдээлийн хэрэгсэлтэй харилцах

No comments:

Post a Comment