Thursday, November 17, 2011

Áàãà áîëîâñðîëûí òóõàé


 1. Бага боловсролын сургалтын онолууд
 2. Бага боловсролын сургалтын үзэл баримтлалууд
 3. Бага боловсролын сургалтын онолд Монгол эрдэмтдийн оруулсан хувь нэмэр
 4. Хүүхэд төвт сургалт
 5. Бага боловсролын төлөөр Монголын төрөөс баримталж байгаа өнөөгийн чиг хандлага
 6. Бага боловсролын зорилго, зорилт, агуулга, стандарт, үнэлгээний шинэчлэл
 7. Бага боловсролын төлөөрх үзэл баримтлалуудыг харьцуулах (АНУ, Япон, Хятад, ОХУ  гэх мэт)
 8. Сурагчидтай багаар ажиллах, хичээлийн судалгаа
 9. Бага боловсролын сургалтын хэрэглэгдэхүүн (өөрөө сургалтанд ашиглаж болох хэрэглэгдэхүүнийг зохиомжлон гаргах)
 10. Бага боловсролын багшийн хөгжил, шинэчлэх
 11. Бага боловсролын удирдлага, менежмент
 12. Багшийн ёс зүй
 13. Бага насны хүүхдийн бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх нь
 14. Бага боловсролын сургалтын хөтөлбөр
 15. Тодорхой нэг хичээлийн ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах
 16. Бага боловсролын сургалтын төлөвлөгөөний өөрчлөлт шинэчлэл (1990 оноос хойш)
 17. Бага боловсролын багшийн хөтөлдөг баримт бичиг-ЖУРНАЛ
 18. Бага боловсролын багшийн хөтөлдөг баримт бичиг-ХУВИЙН ХЭРЭГ
 19. Эцэг эхийн хурал
 20. Ангийн ажлын төлөвлөгөө
 21. Бага ангийн багшийн ажлын байран дахь хөгжил
 22. ЕБС-ийн төрөл, хэв шинж
 23. Бага ангийн сурагчийн хөгжих төлөвшихөд багш эцэг эхийн хамтын ажиллагаа, гүйцэтгэх үүрэг
 24. Бага ангийн сурагчийн хөгжих төлөвшихөд олон нийтийн оролцоо
 25. Бага ангийн сурагч болон эцэг эхэд өгөх сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө
 26. Бие эрхтэн, танин мэдэхүй, нийгэмшихүйн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурах боломж
 27. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг сайн үйлсийн төлөө дэмждэг, хамтран ажилладаг байгууллагууд
 28. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга барил
 29. Хүүхдийн хөгжлийн сэтгэл зүйн онолууд
 30. хөгжингүй орнуудын сургуулийн менежмент
 31. Анги удирдсан багшийн менежмент
 32. Бага боловсролын сургалтын арга
 33. Сурлагаар хоцрох шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх

No comments:

Post a Comment