Thursday, November 3, 2011

Сурган хүмүүжүүлэх зүй

  Хичээлийн нэр Сурган хүмүүжүүлэх зүй
  Хичээл орох багшийн нэр Ш.Сэлэнгэ
  Эрдмийн зэрэг, цол Доктор/Ph/
  Индекс Psyc-126
  Улирал 2-р
  Кредит 6
  Лекц 96 цаг
  Дадлага 32 цаг
  Урьдчилан үзсэн байх хичээл 
Харилцааны сэтгэл зүй, Ерөнхий сэтгэл судлал
  Хичээлийн товч агуулга:
-Боловсролын системийн өнөөгийн хөгжил,   
 -Дэлхийн боловсролын түвшин,
-Сургалтын технологийн шинэчлэл,
-Боловсролын агуулга, стандарт,
-Багшлах заах арга ур чадвар,
-Багшийн хөгжил,
 -Дээд сургуулийн дидактик,
-Оюутны бие даасан үйл ажиллагаа
Хичээлийн зорилго:
-СХУ-ны үйл явц, түүний онцлогийг таниулан ойлгуулах,
-Багшийн ёс суртахууны болон харилцааны арга барил ур чадварыг эзэмшүүлэх,
-Багшийн ажилд шаардагдах бичиг баримтыг боловсруулж сурах,
-Заах арга зүйн ур чадвартай болох,
-Хүүхэдтэй ажиллах арга барилд суралцах.
Чадвар дадал
–Сургалтын олон төрлийн аргуудыг сургалт хүмүүжлийн ажилдаа хэрэглэх чадвартай болсон байна,
-Сургалтын үндсэн баримт бичгүүдийг бие даан боловсруулах чадвартай болсон байна.


                           Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө

      Заах сэдэв
  Цаг
1
СХУ-ны зорилго, судлах зүйл
   2
2
СХУ-ны үндсэн ухагдахуунууд
   2
3
Дадлага хичээл
   2
4
Төрөөс боловсролын талаар явуулж буй бодлого
   2
5
Боловсролын хууль
   2
6
Дадлага хичээл
   2
7
Багшийн үйл ажиллагаа
   2
8
Багш мэргэжлийн онцлог
   2
9
Дадлага хичээл
   2
10
Багшийн ёс зүй
   2
11
Багшийн харилцааны хэв маяг
   2
12
Дадлага хичээл
   2
13
Сурган хүмүүжүүлэх зарчим
   2
14
Сурган хүмүүжүүлэх ур чадвар
   2
15
Дадлага хичээл
   2
16
Багшийн бусдад нөлөөлөх техник
   2
17
Судалгаа шинжилгээний зарим аргууд
   2
18
Дадлага хичээл
   2
19
Сургалтын технологийн тухай
   2
20
Сургалтын технологийн шинэчлэл
   2
21
Дадлага хичээл
   2
22
Боловсролын шинэчлэл
   2
23
Боловсролын агуулга, стандарт
   2
24
Дадлага хичээл
   2
25
Сургалтын агуулгыг тодорхойлсон баримт бичгүүд
   2
26
Боловсролын стандарт
   2
27
Дадлага хичээл
   2
28
Сургалтын төлөвлөгөө
   2
29
Сургалтын хөтөлбөр
   2
30
Дадлага хичээл
   2
31
Ангийн журнал болон хувийн хэрэг хөтлөх
   2
32
Сургалтын аргууд
   2
33
 Дадлага хичээл
   2
34
Сургалтын хэлбэр,Хичээл
   2
35
Анги удирдсан багш
   2
36
Дадлага хичээл
   2
37
Ангийн ажлын төлөвлөгөө
   2
38
Сурган хүмүүжүүлэх хэрэглүүр
   2
39
 Дадлага хичээл
   2
40
Сургалтад гардаг зөрчил
   2
41
Багшийн ажлыг үнэлэх арга зүй
   2
42
Дадлага хичээл
   2 
43
Тусгай хэрэгцээт боловсрол
   2
44
Дээд боловсролын чиг хандлага
   2
45
Дадлага хичээл
   2
46
Дээд сургуулийн дидактик
   2
47
Дээд боловсролын агуулга
   2
48
Дадлага хичээл
   2
49
Кредит тогтолцоо
   2
50
Лекц ба семинарийн хичээл
   2
51
Дадлага хичээл
   2
52
Оюутны бие даасан үйл ажиллагаа
   2
53
Оюутны бүтээлийн санг боловсруулах
   2
54
Дадлага хичээл
   2
55
Оюутны хөгжил, төлөвшил
   2
56
Оюутны нийгэмшлийн сэтгэл зүйн онцлог
   2
57
Дадлага хичээл
   2
58
Багшийн хөгжил
   2
59
Багшийн хөдөлмөр зохион байгуулалт
   2
60
Дадлага хичээл
   2
61
Сурган хүмүүжүүлэх зүй тогтол
   2
62
Сурган хүмүүжүүлэх үнэлгээ
   2
63
Дадлага хичээл
   2
64
Сэтгэл зүй сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө
   2

                    

 Ашиглах ном, сурах бичиг материал

1.Боловсролын салбарын хууль тогтоомж УБ.2007.
2.Багшийн хөгжил-үнэлгээ УБ.2002.
3.Боловсрол судлалын үндэс УБ.1997.
4.Выготский Л.С. “Педагогическая психология” М.,1991.
5.Даваа Ж. нар “Дээд боловсролын сургалтын технологи УБ.2007.
6.Дээд боловсролын байгууллагын менежмент УБ.2001.
7.Ичинхорлоо Ш. “Багшийн ном” УБ.2004.
8.Ичинхорлоо Ш. “Сургалт”  УБ.2005.
9.Краевский В.В.,”Общие основы педагогики”,М.2003.
10.Леонтьев А.А.”Педагогическое общение”,М.,1979.
11.Нэргүй С. “Сурган хүмүүжүүлэх зүйн үндэс” 1999.
12.Нэргүй С. “Сургалтын хүмүүжүүлэх үр нөлөө” УБ.1989.
13.Сургалтын хөтөлбөрт бүтээлч сэтгэлгээний аргыг нэвтрүүлэх нь УБ.2004.
14.Сурган хүмүүжүүлэх зүй УБ.2003.

No comments:

Post a Comment