Monday, November 14, 2011

Эчнээ, оройн ангийнханд зориулав


Сургуулийн номын сангаас уншиж судлах номууд:
1. Ичинхорлоо Ш. "Судалгааны ажлын үндэс" УБ,2009,
2. Ичинхорлоо Ш. "Хүүхдийн хөгжил" УБ,2008,
3. Ичинхорлоо Ш. "Шавь төвтэй хичээлийн технологи" УБ,2009,4. Мягмар О. "Сурагчдын хамт олны сэтгэл зүйн онцлог-судлах аргууд" УБ,2009,
5. Батхуяг  С."Амжилттай суралцахуй" УБ,2001,
6. Мягмар О."Сэтгэл судлал" -1,2-р дэвтэр
7.Эрдэнэчулуун  Д."Хүүхдийг судлах арга зүй" -1,2-р дэвтэр

Сурган хүмүүжүүлэх зүй-сэтгэл судлалын зарим ном, материалуудын жагсаалт
1. Дашхүү Д.  "Багш" УБ,1989,
2. Ичинхорлоо Ш. "Сурах арга" УБ,2003,
3. Ичинхорлоо Ш."Сурган хүмүүжүүлэх судалгааны ажлын үндэс" УБ,2003,
4. Ичинхорлоо Ш. "Сургалт-онол ба хэрэглээ" УБ,2010,
5. Ичинхорлоо Ш. "Багшийн ном" УБ,2010,
3. Нэргүй С. "Сургалтын хүмүүжүүлэх нөлөө" УБ,1989,
4. Нэргүй С. "Багш нараас сурагчидтай харилцах эв дүй" УБ,1976,
5. Батхуяг С. "Сурган хүмүүжүүлэх зүйн үндэс" УБ,2001,
6. МУИС,МДССТ. "Сургууль соёлын хөгжлийн шинэ чиг хандлага" УБ,2002,
7. Жадамбаа Б. "Танхимд мэдлэг бүтээх үйл явц"УБ,2003,
8. Мягмар О. "Сэтгэл судлалын ухааны судалгааны аргыг практикт хэрэглэх нь" УБ,1988,
9. Мягмар О,Дашхүү Д. "Өсвөр ахлах насны хүүхдийг судлах арга зүй" УБ,2004
10. Цэрэндондов П. "Танин мэдэхүйн үйл явцыг судлах арга зүй" УБ,2001,
            Бие даалтын ажлын сэдвүүд:
1. Идэвхтэй сургалтын аргууд
2. Монголын боловсролын өнөөгийн хөгжил
3. Хичээлээр сурагчдын сэдэл тэмүүллийг өрнүүлж хөгжүүлэх нь
4. Сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох нь
5. Орчин үеийн сургууль, өөрчлөлт шинэчлэлт
6. Сургалтын технологи
7. Хүүхдийг хүмүүжүүлэх монгол ухаан
8. Хүмүүжлийн доголдол гэж юу вэ?
9. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг нийгэмшүүлэхэд багшийн үүрэг
10. Зайны сургалт
11. Кембриджийн хөтөлбөрийг манай оронд хэрхэн нэвтрүүлж байна вэ?
12. Хичээлээр хүүхдийг хүмүүжүүлэх нь
13. Багаар суралцах арга
14. Сургалтын шинэлэг аргууд
15. Багшийн хөгжил
16. Сурагчдын темпераментын онцлогыг харгалзан үзэх нь
17. Ээлжит хичээлд бэлтгэх нь
18. Хичээлд анализ хийх
19. Уламжлалт ба шавь төвтэй сургалт
20. Сургууль, гэр бүл, эцэг эхийн хамтын ажиллагаа
21. Сургуулийн удирдлага
22. Заах аргын нэгдлийн хамтын ажиллагаа
23. Хүн байхын учир
24. Сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа
25. Хамт олны хөгжил төлөвшил
26. Багшийн сэтгэл зүйн зөвөлгөө
27. Дээд боловсролын хөгжил
28. Боловсролын менежмент
29.  Багшийн ажлыг үнэлэх нь
30. Сургалтын чанарыг сайжруулах нь

No comments:

Post a Comment