Thursday, November 3, 2011

Сэтгэл судлал

Хичээл орох багшийн нэр Ш.Сэлэнгэ
Эрдмийн зэрэг цол Доктор/Ph/
Индекс Psys-125
Улирал 2-р
Кредит 4
Лекц 48 цаг
Дадлага 16 цаг
Урьдчилсан үзсэн байх хичээл
Харилцааны сэтгэл зүй
Хичээлийн зорилго:
 -Сэтгэцийн үзэгдлүүдийн тухай ойлгох,
 -Сэтгэл судлалын ш/у-ны үндсэн салбар ухаануудтай танилцах,
-Сэтгэл судлалын судалгаа, оношлогооны аргууд дээр ажиллаж сурах,
-Хүний танин мэдэх ү/а-ны талаар ойлгох
Чадвар дадал:Сэтгэл судлалын ш/у-ныг судалснаар хүний мөн чанар, сэтгэл санаа, үзэл бодлыг таньж амьдрал ахуй, ажил хөдөлмөрийн явцад хүнд хандах хандлагаа зөв зохицуулан жолооддог чадвартай болно.
-Сэтгэл судлалын судалгаа-оношлогооны аргуудтай танилцсанаар багшлах ажил үйлсдээ суралцагсдын онцлог байдлыг таньж үйл ажиллагаагаа зөв чиглүүлэх чадвартай болно.


                          Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө


                     Заах сэдэв
      Цаг
1
Сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны хөгжил, судлагдахуун, зорилго, ач холбогдол
     2
2
Сэтгэл судлалын ш/у-ны үндсэн салбар
     2
3
Сэтгэл судлалын судалгаа оношлогооны энгийн аргууд
     2
4
Дадлага хичээл
     2
5
Дээд мэдрэлийн үйл ажиллагаа
     2
6
Рефлекс
     2
7
Хүний ухамсар
     2
8
Дадлага хичээл
     2
9
Бие хүн
     2
10
Үйл ажиллагааны сэтгэл зүй
     2
11
Чадвар, дадал, зуршил
     2
12
Дадлага  хичээл
     2
13
Хүний танин мэдэх процесс: Сэрэл
     2
14
Хүртэхүй
     2
15
Сэтгэхүй
     2
16
Дадлага хичээл
     2
17
Анхаарал
     2
18
Ой тогтоолт
     2
19
Зохион бодохуй. Сэтгэлийн хөдөлгөөн. Зориг.
     2
20
Дадлага хичээл
     2
21
Хүүхдийн хөгжлийн нийгэм сэтгэл зүйн асуудал
     2
22
Хүүхдийн сэтгэцийн хөгжил, түүний хувийн онцлог, ялгаа
     2
23
Сэтгэхүй
     2
24
Дадлага хичээл
     2
24
Хэлэхүй
     2
25
Темперамент
     2
26
Зан төлөв
     2
27
Дадлага хичээл
     2
28
Авъяас билэг

29
Тусгай хэрэгцээт хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог
     2
30
Сурагчдын анги бүлгийн сэтгэл зүй
     2
31
Сурган хүмүүжүүлэх харилцааны сэтгэл зүй
     2
32
Дадлага хичээл
     2

                         Ашиглах ном, сурах бичиг материал 

1.Битянова М.Р. и др. “Организация психологической работы в школе” М.,1998.
2. Дашхүү Д.“Бага ангийн сурагчдыг судлах арга зүй” УБ,2002. Крайг.Г. “Психология развития” М.,2000.
3.Koн И.С.”Психология ранней юности” М.,1989.
3.Мягмар O. “Сэтгэл судлалын судалгааны аргыг практикт хэрэглэх нь” УБ.1988.
4.Мягмар O,Дашхүү Д нар “Өсвөр, ахлах насны хүүхдийг судлах арга зүй” 5.Немов Р.С. “Психология” М.2007 г. .
6.Санжжав Д. “Сэтгэл судлал” УБ.2007.
7.УБИС “Сэтгэл судлал” УБ.2004.
8. Цэрэндондов П. “Сэтгэл судлалын тойм ойлголт ба бодлого” УБ.,2004.                                    
9.Эрдэнэчулуун “Сэтгэл судлалын хичээлийн бие даасан ажлын гарын авлага” УБ.,2005.

No comments:

Post a Comment